ЗА СЪЮЗА НА ВИК ОПЕРАТОРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УСТАВ

НА СЪЮЗА НА В И К ОПЕРАТОРИТЕ

 В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

I. СТАТУТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Член 1. (изм. от 06.03.2009 г.) Съюзът е  доброволно  обединение  с нестопанска цел на В и К операторите, упълномощени да ръководят и представляват дружествата от системата на "Водоснабдяване и канализация" в Република България.

Член 2. (изм. от 14.03.2013 г.) Съюзът е юридическо лице със седалище гр. София 1000 пл. „Македония” №  1ет. 6 офис 12.

Член 3. (изм. от 06.03.2009 г.) Наименованието на съюза е следното: "СЪЮЗ НА В и К ОПЕРАТОРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ".

Член 4. Съюзът не е политическа организация и действа самостоятелно,   съгласно   разпоредбите   на   българското законодателство, като осъществява дейност в частна полза.

 Член 5. Изготвя програми за обучение, свързано с повишаване на квалификацията  и  преквалификацията  на работниците  и специалистите в системата на водоснабдяването и канализацията.

Член 6. Основните цели и задачи на съюза са:

/1/ Подпомага и реализира държавната политика по отношение основния предмет на дейност на "ВиК" дружествата, а именно: водоснабдяване, канализация, пречистване на питейните и отпадните води.

/2/ (изм. от 06.03.2009 г.) Представлява В и К операторите пред съответните органи на държавно управление и други, съгласно изискванията на действащите нормативни документи, участва в преговорите с представителните организации на работниците и служителите, в съветите за тристранно сътрудничество, според Кодекса на труда.

/З/ Защитава интересите на членовете, като предлага на държавните институции разработването и актуализацията на нормативни документи, касаещи водоснабдяването, канализацията и пречистването на питейни и отпадни води, и дава становища по тях.

/4/ т. 1 При поискване от членовете си, оказва съдействие за добронамерено уреждане на спорове, възникнали при осъществяване на търговските взаимоотношения.

т. 2  Задължително взема отношение при наличие на конфликт/и/, при който една от страните е член на Съюза.

/5/ Да подпомага развитието на професионалната квалификация на работниците и служителите в системата на "Водоснабдяване и канализация".

/6/ Да следи тенденциите в развитието на промените в Законодателството, да дава становища и препоръки пред съответните институции и органи по новосъздаващите се закони, актове и нормативни документи.

/7/ Да информира, дава консултации и препоръки на членовете си по прилагането на действаща нормативна уредба.

/8/ Съдейства на "ВиК" дружествата по отношение набавяне на актуална информация, свързана с предмета им на дейност.

/9/ (доп. от 26.10.2005 г.) Установява и развива сътрудничество, взаимообмен на информация по проблемите на "ВиК" системата с наши и чуждестранни специалисти, организации, съюзи, институти и др. Членува в сродни международни и европейски организации.

/10/ При възможност, организира и издава специализирана литература на брошури и материали за водоснабдяването, канализацията, пречистването на питейните и отпадните води, съхраняване на водни ресурси, оптимизация на технологични процеси, икономически маркетинг и др. подобни.

Член 7.  Съюзът се самоиздържа, като дейността му се осъществява въз основа на разпоредбите на действащото българско законодателство, настоящия устав и решенията на Общото събрание.

 

II. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СЪСТАВ НА СЪЮЗА

Член 8. (доп. от 06.03.2009 г.) Членове на съюза са В и К оператори-работодатели, по смисъла на Кодекса на труда, на дружествата с основен предмет на дейност водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадни води.

Член 9. Членовете на съюза не членуват в синдикални организации.

Член 10. /1/ Членовете на съюза се приемат въз основа на писмена молба, в която се заявява съгласие с Устава. По молбата се произнася с решение Управителният съвет на първото заседание след постъпването й.

/2/ Решението на Управителния съвет се съобщава писмено на кандидатите за членове.

/З/ Отмяна на решението на Управителния съвет може да се иска от Общото събрание на съюза в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението за решението . Искането за отмяна на решението се разглежда на следващото заседание на ОС .

Член 11. Членовете на съюза имат право:

/1/ Да участват в неговите органи на управление;

/2/ Да се ползват от резултатите на неговата дейност, материалната му база, информация и др.;

/З/  Да искат съдействие за защита на интересите си;

/4/   Да искат отчет за изпълнение решенията на Общото събрание;

/5/ Да присъстват на заседания на Управителния съвет и Контролния съвет, когато се разглеждат въпроси от техен интерес, като същите са длъжни своевременно да уведомят заинтересованите.

/6/ Да напускат доброволно съюза.

Член 12. Членовете на съюза са длъжни :

/1/ Да спазват Устава и изпълняват решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.

/2/ Да съдействат за постигане целите на съюза.

/З/ Да заплащат редовно членския си внос в срок до 30.06. на текущата година.

/4/  Да не използват по какъвто и да е начин съюза за цели, противоречащи на Устава.

Член 13. Членството в съюза се прекратява при наличие на едно от следните основнания:

• Доброволно - с подаване на писмена молба до Управителния съвет, който вписва решението в двуседмичен срок, от датата на постъпването й;

• При загубване на качеството "Работодател";

• При изключване.

Член 14. Член на съюза може да бъде изключен с мотивирано предложение на Управителния съвет при следните случаи:

• При системно нарушаване на Устава и Законите на страната.

• Когато с действията си уронва престижа на съюза;

• При неплащане на встъпителната вноска и членски внос.

Член 15.    Предложението на Управителния съвет за изключване се разглежда на следващото заседание на Общото събрание на Съюза, в едномесечен срок от получаването на писменото съобщение за това.

III. УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪЮЗА

Член 16. Органи на управление на съюза са:

/1/ Общо събрание;

/2/ Управителен съвет;

/З/ Контролен съвет.

Член 17. Общото събрание е върховен орган на съюза. В него участват всички членове на съюза.

Член 18. /1/ ( изм. от 30.05.2013 г.) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно.

/2/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по обосновано искане на 1/3 от членовете на съюза в едномесечен срок от датата на постъпване на искането. Ако в последния случай Управителния съвет не свиква Общо събрание, то се свиква от съда.

/З/ Извънредно Общо събрание може да бъде свикано и от Контролния съвет.

/4/ (изм. от 12.03.2010 г.) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание, както и информация по чия инициатива то се свиква. Поканата се обнародва в "Държавен вестник" само за промени в Устава и в състава на Управителния съвет и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

/5/ Общото събрание се счита законно, ако са присъствали най-малко половината от всички членове на съюза. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

/6/ (изм. от 12.03.2010 г.) В Общото събрание всеки член има право на един глас, като се допуска гласуване чрез еднократно писмено пълномощие от титуляра - член на Съюза за представителство от упълномощения.

/7/ (изм. 30.05.2013 г.) Изборът на членове на Управителен и Контролен съвет винаги се извършва чрез тайно гласуване..

 /8/ (изм. от 27.06.2003 г.) Общото събрание може да взема решения по въпроси, които не са били предварително оповестени и вписани в дневния ред, като това не важи в случаите на искане за отстраняване членовете на Управителния съвет или за изключване на член на съюза.

/9/ Общото събрание взема решенията си с мнозинство на гласовете, като за изменение на Устава, за прекратяване на Съюза или за сливането му с други сдружения или съюзи, както и за изключване на член на съюза е необходимо мнозинство 2/3 от всички членове на съюза.

   /10/ Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, както и до свързани лица по смисъла на Търговския закон за случаите по чл. 14.

  /11/ Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава;

2. Приема други въпрешни актове;

3. (изм. от 12.03.2010 г.) Избира и освобождава членовете на управителния съвет и на контролния съвет;

4. Приема и изключва членове;

5. Взема решение за откриване и закриване на клонове;

6. Взема решение за участие в други организации;

7. (доп. от 06.03.2009 г.) Взема решение за преобразуване, преименуване или прекратяване на сдружението;

8. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

9. Приема бюджета на сдружението;

10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внвос и на имуществените вноски;

11. Приема отчета за дейността на управителния съвет;

12. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

13. Взема и други решения, предвидени в устава:

• Правата по чл. 18, ал. 11, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

• Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

• Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол  относно  тяхната  законосъобразност  и съответствие с устава.

• Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

• Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

/12/ За заседанията на Общото събрание задължително се води протокол, който се подписва от председателстващия Общото събрание, лицето водило протокола и председателя на Контролния съвет.

Член 19. (изм. от 26.10.2005 г., изм. от 12.03.2010 г., изм. от 30.05.2013 г.) Управителният съвет е оперативен орган на съюза и се състои от пет члена / Председател и четирима членове/, избрани от Общото събрание на съюза с мандат от три  години.

Член 20. Управителният съвет:

/1/ представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

/2/ осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

/3/ разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

/4/ подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

/5/ подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

/6/ определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

/7/ определя адреса на сдружението;

/8/ взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

/9/ изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Член 21. /1/ Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

 /2/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанито присъстват повече от половината негови членове.

 /З/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява с протокол от председателстващия заседанието.

 /4/ Решенията за ликвидация и разпореждане с имущество се вземат с мнозинство, а решенията по чл.14, ал.2 и чл.31, т.З и 6 от ЗЮЛНЦ - с единодушие. В устава може да се предвиди решенията , с изключение на тези по предходното изречение, да се вземат и с друго мнозинство.

  /5/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Член 22. /1/ (изм. и доп. от 27.06.2003 г., изм. от 12.03.2010 г.) Председателят и членовете на УС се избират пряко от Общото събрание с мандата на Управителния съвет. 

/2/ (доп. от 30.05.2013 г.) Председателят на Управителния съвет не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата.

Член 23. Председателят:

/1/ (изм. и доп. 30.03.2007 г.) Привежда в изпълнение решенията на Управителния съвет, осъществява оперативно работите на съюза, включително финансовата му дейност и го представлява пред всички юридически и физически лица.

/2/ Ръководи заседанията на Управителния съвет.

/З/ Взема решения в рамките на Устава за постигане целите на съюза.

/4/ Отчита се за дейността си пред Ощото събрание.

/5/ Задължително изпълнява изискванията визирани в чл.6, ал.4 и ал.9 на този Устав.

 Член 24. /1/ (изм. и доп. от 27.06.2003 г., изм. от 26.10.2005 г., изм. от 12.03.2010 г.) Контролният съвет се състои от трима члена (Председател и двама членове),  избрани от Общото събрание на Съюза с мандат от три години и за не повече от два последователни мандата.

 /2/ (доп. от 14.09.2007 г.) Председателят на Контролния съвет може да присъства на заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.

 /3/ (доп. от 30.05.2013 год. г.) Председателят на Контролния съвет не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата.

 

Член 25. Контролният съвет :

/1/ Събира се не по-малко от два пъти в година, а за извънредно заседание по искане на който и да е от членовете му или на Управителния съвет.

/2/ Проверява изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

/3/ Контролира опазването на имуществото на съюза и законността на финансовата му дейност.

/4/ Дава заключение по годишния отчет за приходите, разходите и дейността на съюза.

/5/ При наличие на извършени закононарушения и нарушение на Устава, свиква извънредно Общо събрание на съюза.

/6/ Членовете на Контролния съвет не могат да бъдат членове на Управителния съвет.

/7/ Контролният съвет отчита дейността си пред Общото събрание.

Член 26. /1/ Съюзът има технически секретар и сътрудници. Техният брой се определя от Общото събрание, съобразно бюджета на съюза.

/2/ Техническият секретар и сътрудниците се избират от Управителния съвет, а трудовите им правоотношения се сключват с Председателя.

Член 27. Протоколите от заседанията на ръководните органи на съюза са достъпни за всички членове, които могат да ги преглеждат или искат преписи от тях.

 

IV. ИМУЩЕСТВО

Член 28. /1/ Имуществото на съюза се състои от пари, вещи, вещни права, права за ползване, права върху интелектуална собственост и всички други права, които българското законодателство допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическото лице.

 /2/ Имуществото на съюза се формира от:

- членски внос - встъпителен и редовен;

- доброволни вноски на членовете;

- субсидии и дарения;

- приходи от допълнителна стопанска дейност;

- други законосъобразни приходи.

Размерът на членският внос се определя ежегодно от Общото събрание. Разходите се извършват съобразно приетия от Общото събрание годишен бюджет.

Член 29. Паричните средства на съюза се съхраняват в банкови сметки.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 30. Съюзът се прекратява:

- с решение на Общото събрание;

- по решение на съда.

 

Член 31. (Нов от 26.10.2005 г.) /1/ При прекратяване на съюза се извършва ликвидация:

                        - с единодушно решение на Управителния съвет;

                        - с решение на съда, по реда на чл. 14, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

 /2/ Напуснал член на съюза няма право на ликвидационна квота.

 

Член 32. (Нов от 26.10.2006 г.) /1/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет.

 /2/ (Нова от 30.03.2007 г.) Разпределението на останалото имущество, след удовлетворяване на кредиторите се решава от Общото събрание на  Съюза.

 

Този устав е приет от Общото събрание на Съюза на работодателите от системата на "Водоснабдяване и канализация" в Република България на 29.05.2001 г., с изм. и доп. приети от ОС на 27.06.2003 г., 26.10.2005 г., 30.03.2007 г., 14.09.2007 г., 06.03.2009 г., 12.03.2010 г., 14.03.2013 г. и 30.05.2013 г.

 

 

                                                           Председател на

                                                           Управителния съвет:

                                                                                   /инж. Ганчо Тенев/

 

Следва списък на членовете на Съюза присъствали на Общите събрания проведени на 14.03.2013 г. и 30.05.2013 г.