Union of Water Supply and Sewerage Operators in the Republic of Bulgaria / news

Meeting for overcoming the problems with the drought was held on 16.07.2020 in the Ministry of Regional Development and Public Works


publish on 17.07.2020

          По инициатива на Съюза на ВиК операторите в Република България на 16.07.2020г. се проведе среща в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с Управителния съвет на Съюза, представители на МРРБ и на Националното сдружение на общините в Република България.

          Продиктувано от силно намалелия дебит на водоизточниците, особено в малките населени места, на срещата се разгледаха въпроси свързани с взаимодействието между Общините и ВиК операторите при възникване на проблеми с водоснабдяването.

          От страна на Съюза на ВиК операторите в Република България беше обърнато внимание на задълженията на всеки един от участници в срещата при изпълнението на механизма по издаването на заповеди за недопускане използването на питейната вода за цели различни от питейно-битовите нужди на населението. Също така представители на Сюза на ВиК операторите в Република България поискаха да се внесе яснота, кой каква отговорност носи за издаването и отказа да бъдат издадени гореспоменатите заповеди, както и кой какви отговорности има по спазването на заповедите.

          Националното сдружение на общините в Република България увериха, че всички поставени въпроси ще бъдат представени на членовете им, и в бъдеще ще можем да се разчита на тяхната подкрепа и съдействие за процеса на съвместната работа на ВиК операторите с Общините.