Съюз на ВиК операторите в Република България / новини

Защита на лични данни

Проект на Кодекс на Съюз на ВиК операторите в Република България за защита на лични данни


публикувано на 13.05.2020 г.

Сдружение Съюз на ВиК операторите в Република България е сдружение с нестопанска цел, което обединява оператори на водоснабдителни и канализационни услуги по смисъла на Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ) при обработката на лични данни.

По силата на чл.8 от Устава на сдружението, членове могат да бъдат само В и К оператори с основен предмет на дейност водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадни води. Представеният за обществено обсъждане кодекс съдържа утвърдени добри практики за обработка на лични данни от операторите на водоснабдителни и канализационни услуги. Кодексът е с адресати, които могат да бъдат обособени по предмета на дейността си, която подлежи на нормативно регулиране. По силата на чл.2, ал.1 от ЗРВКУ, В и К оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на В и К услуги, които по смисъла на чл.1, ал.2 от ЗРВКУ са услугите по пречистване и доставка на вода за питейно-битови, промишлени и други нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчните и дъждовните води от имотите на потребителите в урбанизираните територии (населените места и селищните образувания), както и дейностите по изграждането, поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, включително на пречиствателните станции и другите съоръжения. При извършване на ВиК услуги операторите обработват лични данни на потребителите на ВиК услуги от съответния териториален обхват на дейността. Следователно, сдружението има качеството на обединение на администратори на лични данни с ясно обособен предмет на дейност и сходни операции по обработка на лични данни, като е налице правен интерес и допустимост на искане за утвърждаване на кодекс по смисъла на чл.40, §2 във връзка със съобр. 98 от встъпителната част на Регламент 2016/679 ЕС.

Дата на откриване: 07.10.2019г.
Целева група: Всички заинтересовани
Дата на приключване: 31.10.2019г.

 

 

 

Становища се приемат до 31.10.2019г. на е-майл: office@srvikbg.com и на адрес: 3000-гр.Враца, ул. "Александър Стамболийски"2. 

Всички становища трябва да оформени като писмен акт с подпис на подателя, а за фирми / дружества /сдружения с подпис на съответната фирма/ дружество/ сдружение.

Постъпилите след датата на приключване 31.10.2019г. становища няма да бъдат разглеждани.

Проект на Кодекс на СВиКОРБ за защита на личните данни