Съюз на ВиК операторите в Република България

Информация сдружение

ЗА СЪЮЗА НА ВИК ОПЕРАТОРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

"Съюз на ВиК операторите в Република България" е доброволно сдружение с нестопанска цел, в което членуват 49 ВиК-оператори от Република България.

Основните цели на Съюза са да подпомага и реализира политиката на Република България по отношение основния предмет на дейност на ВиК – дружествата, а именно - водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, както и да представлява експлоатационните дружества пред органите на държавното управление, да участва в преговорите с представителните организации на работниците и служителите, в съветите за тристранно сътрудничество.

Като браншова организация "Съюз на ВиК операторите в Република България" подпомага развитието на професионалната квалификация на работещите и служителите в системата на “Водоснабдяване и канализация”, следи тенденциите в промените на Законодателството, дава становища и препоръки пред съответните институции и органи по новосъздаващи се закони, актове и нормативни документи, информира и дава консултации на членовете си по прилагането на действащата нормативна уредба в сектор ВиК, участва в разработването на национални и регионални стратегии, анализи и програми за развитието на ВиК – отрасъла.

"Съюз на ВиК операторите в Република България" си сътрудничи със сродни български и международни организации като БАВ – Българска асоциация по водите, IWA – Международната водна асоциация, ЕWA–Европейската водна асоциация, ЕUREAU – Европейски съюз на националните асоциации по ВиК, както и с държавни институции като Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Министерството на околната среда и водите, Института по водни проблеми при БАН, Университета по архитектура, строителство и геодезия и др.

Органите на управление на "Съюз на ВиК операторите в Република България" са Общо събрание, Управителен съвет и Контролен съвет.

През 2019 год. на поста Председател на Управителния съвет е избран Ангел Престойски.